12 Osztályozás és felügyelt tanulás

12.1 Fogalmi alapok

A mesterséges intelligencia két fontos társadalomtudományi alkalmazási területe a felügyelet nélküli és a felügyelt tanulás. Míg az első esetben – ahogy azt a Felügyelet nélküli tanulás fejezetben bemutattuk – az emberi beavatkozás néhány kulcsparaméter megadására (így pl. a kívánt topikok számának meghatározására) szorítkozik, addig a felügyelt tanulás esetében a kutatónak nagyobb mozgástere van “tanítani” a gépet. Ennyiben a felügyelt tanulás alkalmasabb hipotézisek tesztelésére, mint az adatok rejtett mintázatait felfedező felügyelet nélküli tanulás.

A felügyelt tanulási feladat megoldása egy úgynevezett tanító halmaz (training set) meghatározásával kezdődik, melynek során a kutatók saját maguk végzik el kézzel azt a feladatot, melyet a továbbiakban gépi közreműködéssel szeretnének nagyobb nagyságrendben, de egyben érvényesen (validity) és megbízhatóan (reliability) kivitelezni. Eredményeinket az ugyanúgy eredetileg kézzel lekódolt, de a modell-építés során félretett teszthalmazunkon (test set) értékelhetjük. Ennek során négy kategóriába rendezzük modellünk előrejelzéseit. Egy, a politikusi beszédeket a pozitív hangulatuk alapján osztályozó példát véve ezek a következők: azok a beszédek amelyeket a modell helyesen sorolt be pozitívba (valódi pozitív), vagy negatívba (valódi negatív), illetve azok, amelyek hibásan szerepelnek a pozitív (hamis-pozitív), vagy a negatív kategóriában (hamis-negatív). Mindezek együttesen egy ún. eredménymátrixot (confusion matrix) adnak, melynek további elemzésével ítéletet alkothatunk modellépítésünk eredményességéről.

A felügyelt tanulás számos kutatási feladat megoldására alkalmazhatjuk, melyek közül a leggyakoribbak a különböző osztályozási (classification) feladatok. Miközben ezek – így pl. a véleményelemzés – szótáralapú módszertannal is megoldhatóak (lásd a Szótárak és érzelemelemzés fejezetet), a felügyelt tanulás a nagyobb előkészítési igényt rendszerint jobb eredményekkel és rugalmasabb felhasználhatósággal hálálja meg (gondoljunk csak a szótárak domain-függőségére). A felügyelt tanulás egyben a mesterséges intelligencia kutatásának gyorsan fejlődő területe, mely az e fejezetben tárgyalt algoritmus-központú gépi tanuláson túl az ún. mélytanulás (deep learning) és a neurális hálók területén is zajlik egyre látványosabb sikerekkel.

Az egyes modellek pontosságának kiértékelésére általában az F értéket használjuk. Az F érték két másik mérőszám keresztezésével jön létre a precision és a recall, előbbi a helyes találatok száma az összes találat között. Az utóbbi pedig a megtalált helyes értékek aránya.

Ábra 12.1: A precision érték képlete

A precision érték képlete

Ábra 12.2: A recall érték képlete

A recall érték képlete

Ebből a két mérőszámból áll az F érték vagy F1, amely a két mérőszám harmonikus átlaga.

Ábra 12.3: Az F1 érték képlete

Az F1 érték képlete

Jelen fejezetben két modell fajtát mutatunk be egyazon korpuszon az Support Vector Machine (SVM) és a Naïve Bayes (NB). Mindkettő a fentiekben leírt klasszifikációs feladatot végzi el, viszont eltérő módon működnek. Az SVM a tanító halmazunk dokumentumait vektorként reprezentálja, ami annyit jelent, hogy hozzájuk rendel egy számsort, amely egy közös térben betöltött pozíciójukat reprezentálja.

Ábra 12.4: A tanító halmaz dokumentumai egy közös térben reprezentálva

A tanító halmaz dokumentumai egy közös térben reprezentálva

Ezt követően pedig a különféle képpen képpen felcímkézett dokumentumok között egy vonalat (hyperplane) húz meg, amely a lehető legnagyobb távolságra van minden egyes dokumentumtól.

Ábra 12.5: A minta osztályozása

A minta osztályozása

Innentől kezdve pedig a modellnek nincs más dolga, mint a tanító halmazon kívül eső dokumentumok vektor értékeit is megállapítani, elhelyezni őket ebben a közös térben, és attól függően, hogy a hyperplane mely oldalára kerülnek besorolni őket. Ezzel szemben az NB a felcímkézett tanító halmazunk szavaihoz egy valószínűségi értéket rendel annak függvényében, hogy az adott szó adott kategóriába tartozó dokumentumokban hányszor jelenik meg, az adott kategória dokumentumainak teljes szószámához képest. Miután a teszthalmazunk dokumentumaiban minden szóhoz hozzárendeltük ezeket a valószínűségi értékeket nincs más dolgunk, mint a tanító halmazunkon kívül eső dokumentumokban felkeresni ugyanezen szavakat, a hozzájuk rendelt valószínűségi értékeket aggregálni és ez alapján minden dokumentumhoz tudunk rendelni több valószínűségi értéket is, amelyek megadják hogy mekkora eséllyel tartozik a dokumentum a teszthalmazunk egyes kategóriáiba.

12.2 Osztályozás felügyelt tanulással

Az alábbi fejezetben a CAP magyar média gyűjteményéből a napilap címlapokat tartalmazó modult használjuk.57 Az induló adatbázis 71875 cikk szövegét és metaadatait (összesen öt változót: sorszám, fájlnév, a közpolitikai osztály kódja, szöveg, illetve a korpusz forrása – Magyar Nemzet vagy Népszabadság) tartalmazza. Az a célunk, hogy az egyes cikkekhez kézzel, jó minőségben (két, egymástól függetlenül dolgozó kódoló által) kiosztott és egyeztetett közpolitikai kódokat – ez a tanító halmaz – arra használjuk, hogy meghatározzuk egy kiválasztott cikkcsoport hasonló kódjait. Az osztályozási feladathoz a CAP közpolitikai kódrendszerét használjuk, mely 21 közpolitikai kategóriát határoz meg az oktatástól az egészségügyön át a honvédelemig. 58

Annak érdekében, hogy egyértelműen értékelhessük a gépi tanulás hatékonyságát, a kiválasztott cikkcsoport (azaz a teszthalmaz) esetében is ismerjük a kézi kódolás eredményét („éles“ kutatási helyzetben, ismeretlen kódok esetében ugyanakkor ezt gyakran szintén csak egy kisebb mintán tudjuk kézzel validálni). További fontos lépés, hogy az észszerű futási idő érdekében a gyakorlat során a teljes adatbázisból – és ezen belül is csak a Népszabadság részhalmazból – fogunk venni egy 4500 darabos mintát. Ezen a mintán pedig a már korábban említett kétféle modellt fogjuk futtatni a NB-t és az SVM-t. Az ezekkel a módszerekkel létrehozott két modellünk hatékonyságát fogjuk összehasonlítani, valamint azt is megfogjuk nézni, hogy az eredmények megbízhatósága mennyiben közelíti meg a kézikódolási módszerre jellemző 80-90%-os pontosságot.

Először behívjuk a szükséges csomagokat. Majd a felügyelet nélküli tanulással foglalkozó fejezethez hasonlóan itt is alkalmazzuk a set.seed() funkciót, mivel anélkül nem egyeznének az eredményeink teljes mértékben egy a kódunk egy későbbi újrafuttatása esetén.

library(stringr)
library(dplyr)
library(quanteda)
library(caret)
library(quanteda.textmodels)
library(HunMineR)

set.seed(1234)

Ezt követően betöltjük a HunMineR-ből az adatainkat. Jelen esetben is vethetünk egy pillantást az objektum tartalmára a glimpse funkció segítségével, és láthatjuk, hogy az öt változónk a cikkek tényleges szövege, a sorok száma, a fájlok neve, az újság, ahol a cikk megjelent, valamint a cikk adott témába való besorolása, amely kézi kódolással került hozzárendelésre.

Data_NOL_MNO <- HunMineR::data_nol_mno_clean
glimpse(Data_NOL_MNO)
#> Rows: 71,875
#> Columns: 5
#> $ row_number   <dbl> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,…
#> $ filename    <chr> "nol_1990_01_02_01.txt", "nol_1990_01_02_02.txt", "nol_1990_01_02_03.txt", "nol_1990_01_02_04.txt", "nol_1…
#> $ majortopic_code <dbl> 19, 19, 19, 1, 1, 19, 19, 1, 1, 19, 19, 1, 19, 1, 19, 19, 17, 19, 33, 4, 19, 19, 19, 19, 19, 1, 19, 19, 5,…
#> $ text      <chr> "változás év választás év világ ünneplés köz keleteuróp figyel — kilencvenes évtiz szovjet—ameri közeledés…
#> $ corpus     <chr> "NOL", "NOL", "NOL", "NOL", "NOL", "NOL", "NOL", "NOL", "NOL", "NOL", "NOL", "NOL", "NOL", "NOL", "NOL", "…

Majd pár kisebb átalakítást hajtunk végre az adatainkon. Először is ehhez a modellhez most csak a Népszabadság cikkeket fogjuk alkalmazni a Magyar Nemzet cikkeit kiszedjük az adataink közül. Ezután leegyszerűsítjük a kódolást. Összesen 21 témakört lefed a cikkek kézi kódolása most viszont ezekből egy bináris változót készítünk, amelynek 1 lesz az értéke, ha a cikk makrogazdaságról szól, ha pedig bármilyen más témakörről, akkor 0 lesz az értéke. A két fajta cikkből összesen 10000 db-os mintat veszünk, amelyben a két típus egyenlő arányban van jelen. A modellek pedig az ide történő besorolását próbálják majd megállapítani a cikkek szövege alapján: vagyis, hogy makrogazdasági témáról szól-e az adott cikk, vagy valamilyen más témáról. Majd kiválasztjuk a táblából a két változót, amelyekre szükségünk lesz a cikkek szövegét (text) és a cikkekhez kézzel hozzárendelt témát (label), a többit pedig elvetjük.

Data_NOL <- Data_NOL_MNO %>% 
 subset(corpus == "NOL" & is.na(text) == F) %>% 
 mutate(label = if_else(majortopic_code == 1, 1, 0)) %>% 
 group_by(label) %>% 
 sample_n(5000) %>% 
 ungroup() %>% 
 select(text, label)

Ezt követően egy korpusszá alakítjuk az objektumunkat.

nol_corpus <- corpus(Data_NOL)

Majd létrehozunk egy új objektumot id_train néven, amely 1 és 4500 között 3600 különböző, a sample() funkció segítségével véletlenszerűen kiválogatott számot tartalmaz. Utána pedig a korpuszunkhoz hozzáadunk egy új id_numeric elnevezésű változót, amely csupán megszámozza az egyes cikkeket. Ezeket a későbbiekben arra fogjuk felhasználni, hogy kialakítsuk a tanító és teszt halmazokat.

id_train <- sample(1:10000, 2500, replace = FALSE)
nol_corpus$id_numeric <- 1:ndoc(nol_corpus)

Ezt követően a korpuszunkat tokenekké alakítjuk és ezzel egyidejűleg eltávolítjuk a HunMineR beépített magyar stopszó szótárát, valamint a szótövesítést is végrehajtunk.

stopszavak <- HunMineR::data_stopwords_extra

nol_toks <- tokens(nol_corpus, remove_punct = TRUE, remove_number = TRUE) %>% 
 tokens_remove(pattern = stopszavak) %>% 
 tokens_wordstem()

A tokeneket pedig egy dfm-é alakítjuk.

nol_dfm <- dfm(nol_toks)

Ezt követően kialakítjunk a tanító és teszt halmazokat a korábban létrehozott változók segítségével. A lenti kód első sora egy subsetet alakít ki az adattáblánk mindazon soraiból, amelyek id_numeric változója szerepel az id_train számsorban, ez lesz a tanító alhalmaz. Majd ennek megfelelően egy másik alhalmazt alakítunk ki a teszteléshez, amely minden olyan sorát fogja tartalmazni adattáblánknak, amely id_numeric változója nem szerepel az id_train számsorban.

train_dfm <- dfm_subset(nol_dfm, id_numeric %in% id_train)
test_dfm <- dfm_subset(nol_dfm, !id_numeric %in% id_train)

Azáltal pedig, hogy kialakítottuk a két alhalmazt el is végeztük az utolsó előkészítési folyamatot is, az így előkészített adatokon tudjuk majd futtatni a következőkben, mind az NB és az SVM modellünket.

12.2.1 Naïve Bayes

A fejezet Naïve Bayesre vonatkozó kódjai quanteda tutoriál menetét és kódjait követik.59 Először létrehozzuk a modellünket, amely számára meghatározzuk, hogy a label változóhoz kell egy predikciót adnia, majd ezt alakalmazzuk az adatainkra. A dfm_match parancs segítségével eltávolítjuk a vizsgált dokumentumaink szavai közül mindazokat, amelyek nem szerepeltek a tanító halmazunkban. Erre azért van szükség, mivel az NB csak azokat a szavakat képes kezelni, amelyekhez már hozzárendelt egy valószínűségi értéket, tehát csak azokat, amelyek a tanító halmazban is megtalálhatóak.

nol_nb <- textmodel_nb(train_dfm, train_dfm$label)
dfm_kozos <- dfm_match(test_dfm, features = featnames(train_dfm))

A következő objektumban eltároljuk a kézikódolás eredményeit, amelyeket már ismerünk.

tenyleges_osztaly <- dfm_kozos$label

Majd eltároljuk egy másik objektumban azokat az eredményeket, amelyeket a modellünk generált.

becsult_osztaly <- predict(nol_nb, newdata = dfm_kozos)

A két fenti adat segítségével pedig létrehozhatjuk a korábban is említett eredménymátrixot.

eredmeny_tabla <- table(tenyleges_osztaly, becsult_osztaly)
eredmeny_tabla
#>         becsult_osztaly
#> tenyleges_osztaly  0  1
#>         0 3310 463
#>         1 793 2934

Ezt létrehozhatjuk a caret csomag funkciójával is, amely az eredménymátrix mellett sok más hasznos adatot is megad a számunkra.

confusionMatrix(eredmeny_tabla, mode = "everything")
#> Confusion Matrix and Statistics
#> 
#>         becsult_osztaly
#> tenyleges_osztaly  0  1
#>         0 3310 463
#>         1 793 2934
#>                     
#>        Accuracy : 0.833     
#>         95% CI : (0.824, 0.841)
#>   No Information Rate : 0.547     
#>   P-Value [Acc > NIR] : <2e-16    
#>                     
#>          Kappa : 0.665     
#>                     
#> Mcnemar's Test P-Value : <2e-16    
#>                     
#>       Sensitivity : 0.807     
#>       Specificity : 0.864     
#>     Pos Pred Value : 0.877     
#>     Neg Pred Value : 0.787     
#>        Precision : 0.877     
#>         Recall : 0.807     
#>           F1 : 0.841     
#>       Prevalence : 0.547     
#>     Detection Rate : 0.441     
#>  Detection Prevalence : 0.503     
#>    Balanced Accuracy : 0.835     
#>                     
#>    'Positive' Class : 0       
#> 

Az eredményeken pedig láthatjuk, hogy még az egyszerűség kedvéért lecsökkentett méretű tanítási halmaz ellenére is egy kifejezett magas 83.25%-os pontossági értéket kapunk, amely többé-kevésbé megfeleltethető egy kizárólag kézikódolással végzett vizsgálat pontosságának. Ezt követően a kapott eredményeket a mérésünk minőségéről egy táblázatba rendezzük, későbbi összehasonlítás céljából.

nb_eredmenyek <- data.frame(confusionMatrix(eredmeny_tabla, mode = "prec_recall")[4])
nb_eredmenyek$meres <- row.names(nb_eredmenyek)
nb_eredmenyek$modszer <- "Naïve Bayes"
row.names(nb_eredmenyek) <- 1:nrow(nb_eredmenyek)

12.2.2 Support-vector machine

A következő kódsorral alkalmazzuk az SVM modellünket, hogy az adatainkon belül a label változóra vonatkozóan készítsen predikciót.

nol_svm <- textmodel_svm(train_dfm, y = train_dfm$label)

Ismét eltároljuk a kézikódolás eredményeit, amelyeket már ismerünk. Valamint az eredményeket, amelyeket az SVM modellünk generált szintén eltároljuk egy objektumba.

tenyleges_osztaly_svm <- dfm_kozos$label
becsult_osztaly_svm <- predict(nol_svm, newdata = dfm_kozos)

Ismét létrehozhatunk egy egyszerű eredménymátrixot.

eredmeny_tabla_svm <- table(tenyleges_osztaly_svm, becsult_osztaly_svm)
eredmeny_tabla_svm
#>           becsult_osztaly_svm
#> tenyleges_osztaly_svm  0  1
#>           0 3066 707
#>           1 581 3146

Valamint jelen esetben is használhatjuk a caret csomagban található funkciót, hogy még több információt nyerjünk ki a modellünk működéséről.

confusionMatrix(eredmeny_tabla_svm, mode = "everything")
#> Confusion Matrix and Statistics
#> 
#>           becsult_osztaly_svm
#> tenyleges_osztaly_svm  0  1
#>           0 3066 707
#>           1 581 3146
#>                    
#>        Accuracy : 0.828    
#>         95% CI : (0.82, 0.837)
#>   No Information Rate : 0.514    
#>   P-Value [Acc > NIR] : < 2e-16   
#>                    
#>          Kappa : 0.657    
#>                    
#> Mcnemar's Test P-Value : 0.000496   
#>                    
#>       Sensitivity : 0.841    
#>       Specificity : 0.817    
#>     Pos Pred Value : 0.813    
#>     Neg Pred Value : 0.844    
#>        Precision : 0.813    
#>         Recall : 0.841    
#>           F1 : 0.826    
#>       Prevalence : 0.486    
#>     Detection Rate : 0.409    
#>  Detection Prevalence : 0.503    
#>    Balanced Accuracy : 0.829    
#>                    
#>    'Positive' Class : 0      
#> 

Itt ismét azt találjuk, hogy a csökkentett méretű korpusz ellenére is egy kifejezetten magas pontossági értéket 82.83%-ot kapunk. Az eredményeinket ismét egy adattáblába rendezzük, amelyet végül összekötünk az első táblánnkkal, hogy a két módszert a korábban tárgyalt három mérőszám alapján is összehasonlítsuk.

svm_eredmenyek <- data.frame(confusionMatrix(eredmeny_tabla_svm, mode = "prec_recall")[4])
svm_eredmenyek$meres <- row.names(svm_eredmenyek)
svm_eredmenyek$modszer <- "Support-vector machine"
row.names(svm_eredmenyek) <- 1:nrow(svm_eredmenyek)

eredmenyek <- rbind(svm_eredmenyek, nb_eredmenyek) %>% 
 subset(meres %in% c("Precision", "Recall", "F1"))

names(eredmenyek)[1] <- "ertek"

Végül egy ábrával szemléltetjük a kapott eredményeinket, amelyen látható, hogy jelen esetben a két módszer közötti különbség minimális. Jelen esetben a Naïve Bayes jobban teljesített, mint a Support-vector machine az F1 és Precision tekintetében, viszont utóbbi a Recall tekintetében.

ggplot(eredmenyek, aes(x = modszer, y = ertek, fill = modszer)) +
 geom_bar(stat = "identity", width = 0.1) +
 facet_wrap(~meres, ncol=1)


 1. A korpusz regisztációt követően elérhető az alábbi linken: https://cap.tk.hu/a-media-es-a-kozvelemeny-napirendje↩︎

 2. A kódkönyv regisztrációt követően elérhető az alábbi linken: https://cap.tk.hu/kozpolitikai-cap↩︎

 3. https://tutorials.quanteda.io/machine-learning/nb/↩︎