11 NLP és névelemfelismerés

11.1 Fogalmi alapok

A természetes-nyelv feldolgozása (Natural Language Processing – NLP) a nyelvészet és a mesterséges intelligencia közös területe, amely a számítógépes módszerek segítségével elemzi az emberek által használt (természetes) nyelveket. Azaz képes feldolgozni különböző szöveges dokumentumok tartalmát, kinyerni a bennük található információkat, kategorizálni és rendszerezni azokat. A névelem-felismerés többféle módon is megoldható, így például felügyelt tanulással, szótár alapú módszerekkel vagy kollokációk elemzésével. A névelem-felismerés körében két alapvető módszer alkalmazására van lehetőség. A szabályalapú módszer alkalmazása során előre megadott adatok alapján kerül kinyerésre az információ (ilyen szabály például a mondatközi nagybetű mint a tulajdonnév kezdete). A másik módszer a statisztikai tanulás, amikor a gép alkot szabályokat a kutató előzetes mintakódolása alapján. A névelemfelismerés során nehézséget okozhat a különböző névelemosztályok közötti gyakori átfedés, így például ha egy adott szó településnév és vezetéknév is lehet. Fontos különbséget tenni a névelem-felismerés és a tulajdonnév-felismerés között. A névelem-felismerésbe beletartozik minden olyan kifejezés, amely a világ valamely entitására egyedi módon (unikálisan) referál. Ezzel szemben a tulajdonnév-felismerés, kizárólag a tulajdonnevekre koncentrál.(Üveges 2019; Vincze 2019)

A fejezetben részletesen foglalkozunk a lemmatizálással, ami a magyar nyelvű szövegek szövegelőkészítésnek fontos eleme (erről lásd bővebben a Korpuszépítés és szövegelőkészítés fejezetet), és a névelem-felismeréssel (Named Entity Recognition – NER). Névelemnek azokat a tokensorozatokat nevezzük, amelyek valamely entitást egyedi módon jelölnek. A névelem-felismerés az infomációkinyerés részterülete, melynek lényege, hogy automatikusan felismerjük a strukturálátlan szövegben szereplő tulajdonneveket, majd azokat kigyűjtsük, és típusonként (például személynév, földrajzi név, márkanév, stb.) csoportosítsuk. Bár a tulajdonnevek mellett névelemnek tekinthetők még például a telefonszámok vagy az e-mail címek is, a névelem-felismerés leginkább mégis a tulajdonnevek felismerésére irányul. A névelem-felismerés a számítógépes nyelvészetben a korai 1990-es évektől kezdve fontos feladatnak és megoldandó problémának számít.

A magyar nyelvű szövegekben a tulajdonnevek automatikus felismerésére jelen kötetben a huSpaCy 51 elemző használatát mutatjuk be, amely képes mondatok teljes nyelvi elemzésére (szótő, szófajok, stb.) illetve névelemek (például személynevek, helységek) azonosítására is folyó szövegben, emellett alkalmas a magyar nyelvű szövegek lemmatizálására, ami amint azt korábban bemutattuk, a magyar nyelvű szövegek előfeldolgozásának fontos lépése. Bár magyar nyelven más elemzők 52 is képesek a nyers szövegek mondatra és szavakra bontására és szófaji elemzésére, azaz POS-taggelésére (Part of Speech-tagging) továbbá a mondatok függőségi elemzésére, két okból döntöttünk a huSpaCy használata mellett. Egyrészt ez a illeszkedik a nemzetközi akadémia és ipari szférában legszélesebb körben használt SpaCy 53 keretrendszerbe, másrészt a reticulate 54 csomag segítségével viszonylag egyszerűen használható R környezetben is, és nagyon jól együttműködik a kötetben rendszeresen használt quanteda csomaggal.

11.2 A spacyr használata

library(reticulate)
library(spacyr)
library(dplyr)
library(stringr)
library(quanteda)
library(quanteda.textplots)
library(HunMineR)

A spaCy használatához Python környezet szükséges, az első használat előtt telepíteni kell a számítógépünkre egy Anaconda alkalmazást: https://www.anaconda.com/. Majd az RStudio/Tools/Global Options menüjében be kell állítanunk a Pyton interpretert, azaz meg kell adnunk, hogy a gépünkön hol található a feltelepített Anaconda. Ezt csak az első használat előtt kell megtennünk, a későbbiekben innen folytathatjuk a modell betöltését.

Ezt követően a már megszokott módon installálnunk kell a reticulate és a spacyr 55 csomagot és telepítenünk a magyar nyelvi modellt. A Pythonban készült spacy-t a spacyr::spacy_install() paranccsal kell telepíteni. A következő lépésben létre kell hoznunk egy conda környezetet, és a huggingface-ről be kell töltenünk a magyar modellt.

conda_install(envname = "spacyr", "https://huggingface.co/huspacy/hu_core_news_lg/resolve/v3.5.2/hu_core_news_lg-any-py3-none-any.whl" , pip = TRUE)
spacy_initialize(model = "hu_core_news_lg", condaenv="spacyr")

11.2.1 Lemmatizálás, tokenizálás, szófaji egyértelműsítés

Ezután a spacy_parse() függvény segítségével lehetőségünk van a szövegek tokenizálására, szótári alakra hozására (lemmatizálására) és szófaji egyértelműsítésére.

txt <- c(d1 = "Budapesten süt a nap.",
     d2 = "Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében Hegedűs Lorántné és Szűcs Lajos jegyzők lesznek segítségemre.")

parsedtxt <- spacy_parse(txt)

print(parsedtxt)
#>  doc_id sentence_id token_id    token   lemma  pos entity
#> 1   d1      1    1  Budapesten  Budapest PROPN LOC_B
#> 2   d1      1    2     süt    süt VERB    
#> 3   d1      1    3      a     a  DET    
#> 4   d1      1    4     nap    nap NOUN    
#> 5   d1      1    5      .     . PUNCT    
#> 6   d2      1    1 Tájékoztatom tájékoztat VERB    
#> 7   d2      1    2    önöket     ön NOUN    
#> 8   d2      1    3      ,     , PUNCT    
#> 9   d2      1    4     hogy    hogy SCONJ    
#> 10   d2      1    5      az     az  DET    
#> 11   d2      1    6     ülés    ülés NOUN    
#> 12   d2      1    7 vezetésében  vezetés NOUN    
#> 13   d2      1    8   Hegedűs  Hegedűs PROPN PER_B
#> 14   d2      1    9   Lorántné  Lorántné PROPN PER_I
#> 15   d2      1    10      és     és CCONJ    
#> 16   d2      1    11    Szűcs   Szűcs PROPN PER_B
#> 17   d2      1    12    Lajos   Lajos PROPN PER_I
#> 18   d2      1    13   jegyzők   jegyző NOUN    
#> 19   d2      1    14   lesznek    lesz  AUX    
#> 20   d2      1    15 segítségemre  segítség NOUN    
#> 21   d2      1    16      .     . PUNCT

Láthatjuk, hogy az eredmény egy olyan tábla, amely soronként tartalmazza a lemmákat. Mivel az elemzések során legtöbbször arra van szükségünk, hogy egy teljes szöveg lemmáit egy egységként kezeljük, a kapott táblán el kell végeznünk néhány átlakítást. Mivel nekünk a lemmákra van szükségünk, először is töröljük az összes oszlopot a doc_id és a lemma kivételével.

parsedtxt$sentence_id <- NULL
parsedtxt$token_id <- NULL
parsedtxt$token <- NULL
parsedtxt$pos <- NULL
parsedtxt$entity <- NULL

parsedtxt
#>  doc_id   lemma
#> 1   d1  Budapest
#> 2   d1    süt
#> 3   d1     a
#> 4   d1    nap
#> 5   d1     .
#> 6   d2 tájékoztat
#> 7   d2     ön
#> 8   d2     ,
#> 9   d2    hogy
#> 10   d2     az
#> 11   d2    ülés
#> 12   d2  vezetés
#> 13   d2  Hegedűs
#> 14   d2  Lorántné
#> 15   d2     és
#> 16   d2   Szűcs
#> 17   d2   Lajos
#> 18   d2   jegyző
#> 19   d2    lesz
#> 20   d2  segítség
#> 21   d2     .

Majd a doc_id segítségével összakapcsoljuk azokat a lemmákat, amelyek egy dokumentumhoz tartoznak és az egyes lemmákat ; segítsével elválasztjuk elmástól.

parsedtxt_2<- parsedtxt %>% 
 group_by(doc_id) %>% 
 mutate(text = str_c(lemma, collapse = ";"))

parsedtxt_2
#> # A tibble: 21 × 3
#> # Groups:  doc_id [2]
#>  doc_id lemma   text                                            
#>  <chr> <chr>   <chr>                                           
#> 1 d1   Budapest  Budapest;süt;a;nap;.                                    
#> 2 d1   süt    Budapest;süt;a;nap;.                                    
#> 3 d1   a     Budapest;süt;a;nap;.                                    
#> 4 d1   nap    Budapest;süt;a;nap;.                                    
#> 5 d1   .     Budapest;süt;a;nap;.                                    
#> 6 d2   tájékoztat tájékoztat;ön;,;hogy;az;ülés;vezetés;Hegedűs;Lorántné;és;Szűcs;Lajos;jegyző;lesz;segítség;.
#> # ℹ 15 more rows

Mivel az eredeti táblában minden lemma az eredeti az azt tartalmazó dokumentum id-jét kapta meg, az így létrehozott táblánkban a szövegek annyiszor ismétlődnek, ahány lemmából álltak. Ezért egy következő lépésben ki kell törtölnünk a feleslegesen ismétlődő sorokat. Ehhez először töröljük a lemma oszlopot, hogy a sorok tökéletesen egyezzenek.

parsedtxt_2$lemma <- NULL
parsedtxt_2
#> # A tibble: 21 × 2
#> # Groups:  doc_id [2]
#>  doc_id text                                            
#>  <chr> <chr>                                           
#> 1 d1   Budapest;süt;a;nap;.                                    
#> 2 d1   Budapest;süt;a;nap;.                                    
#> 3 d1   Budapest;süt;a;nap;.                                    
#> 4 d1   Budapest;süt;a;nap;.                                    
#> 5 d1   Budapest;süt;a;nap;.                                    
#> 6 d2   tájékoztat;ön;,;hogy;az;ülés;vezetés;Hegedűs;Lorántné;és;Szűcs;Lajos;jegyző;lesz;segítség;.
#> # ℹ 15 more rows

Majd a következő lépésben a dplyr csomag distinct függvénye segítségével - amely mindig csak egy-egy egyedi sort tart meg az adattáblában - kitöröljük a felesleges sorokat.


parsedtxt_3 <-distinct(parsedtxt_2)

parsedtxt_3
#> # A tibble: 2 × 2
#> # Groups:  doc_id [2]
#>  doc_id text                                            
#>  <chr> <chr>                                           
#> 1 d1   Budapest;süt;a;nap;.                                    
#> 2 d2   tájékoztat;ön;,;hogy;az;ülés;vezetés;Hegedűs;Lorántné;és;Szűcs;Lajos;jegyző;lesz;segítség;.

Az így létrejött adattáblában a text mezőben már nem az eredeti szöveg, hanem annak lemmái szerepelnek. Ha az adattáblát elmentjük, a lemmákon végezhetjük tovább az elemzéseket.

11.2.2 Saját .txt vagy .csv fájlokban elmentett szövegek lemmatizálása

Saját .txt vagy .csv fájlok lemmatizálásához a fájlokat a kötetben bemutatott módon olvassuk be egy adattáblába. (ehhez lásd a Függelék, Munka saját adatokkal alfejezetét) Az alábbi példában egy, a HunMineR csomagban lévő kisebb korpuszon mutatjuk be az ilyen fájlok lemmatizálását. Fontos kiemelni, hogy a nagyobb fájlok feldolgozása elég sok időt (akár több órát) is igénybe vehet.

df <- HunMineR::data_parlspeakers_small

A beolvasott szövegeket először quanteda korpusszá alakítjuk. Majd a spacy_parsed() függvény segítségével a fentebb bemutatottak szerint elvégezzük a lemmatizálást.

df_corpus <- corpus(df)

parsed_df <- spacy_parse(df_corpus)

head(parsed_df, 5)
#>  doc_id sentence_id token_id token lemma  pos entity
#> 1 text1      1    1  VONA  VONA PROPN    
#> 2 text1      1    2 GÁBOR GÁBOR PROPN    
#> 3 text1      1    3   (   ( PUNCT    
#> 4 text1      1    4 Jobbik Jobbik PROPN PER_B
#> 5 text1      1    5   ):   ): PUNCT
parsed_df$sentence_id <- NULL
parsed_df$token_id <- NULL
parsed_df$token <- NULL
parsed_df$pos <- NULL
parsed_df$entity <- NULL
parsed_df_2<- parsed_df %>% 
 group_by(doc_id) %>% 
 mutate(
    text = str_c(lemma, collapse = " "))

parsed_df_2$lemma <- NULL

parsed_df_3 <-distinct(parsed_df_2)

head(parsed_df_3, 5)
#> # A tibble: 5 × 2
#> # Groups:  doc_id [5]
#>  doc_id text                                                            
#>  <chr> <chr>                                                           
#> 1 text1 "VONA GÁBOR ( Jobbik ): Tisztelt Elnök Úr ! tisztelt Országgyűlés ! a tegnapi nap 11 hely tart időközi önkormányzati válas…
#> 2 text2 "dr. SCHIFFER ANDRÁS ( LMP ): Köszön a szó , elnök úr . tisztelt Országgyűlés ! múlt hét napvilág lát a hír , hogy az ille…
#> 3 text3 "dr. SZÉL BERNADETT ( LMP ): Köszön a szó , elnök úr . tisztelt Államtitkár Úr ! van egy ország Európa , amely pusztító te…
#> 4 text4 "TÓBIÁS JÓZSEF ( MSZP ): Köszön a szó , elnök úr . tisztelt Ház ! tisztelt Képviselőtárs ! az hisz , az mindannyi egyetért…
#> 5 text5 "SCHMUCK ERZSÉBET ( LMP ): Köszön a szó , elnök úr . tisztelt Országgyűlés ! hét , hónap óta rágódik az ország a Magyar Ne…

A nagyobb fájlok lemmatizálásának eredményét célszerű elmenteni a kötetben ismert módok egyikén például RDS vagy .csv fájlba.

11.2.3 Névelemfelismerés és eredményeinek vizualizálása

A szövegekből történő névelemfelismeréshez ugyancsak egy adattáblára és egy belőle kialakított quanteda korpuszra van szükségünk. A következő példában mi az előzőleg léterhozott lemmatizált adattáblával dolgozunk, de a névelemfelismerés működik nyers szövegeken is.

A léterhozott korpuszon a spacy_parse() függvény argumentumában kell jeleznünk, hogy az entitások felismerését szeretnénk elvégezni (entity = TRUE). Az eredménytáblában láthatjuk, hogy egy új oszlopban minden névelem mellett megkaptuk annak típusát (PER = személynév, LOC = helynév, ORG = szervezet, MISC = egyéb).

A corpus() függvény egyedi dokumentum neveket vár, ezért átnevezzük először a doc_id értékeit.

parsed_df_3 <- parsed_df_3 %>% 
 mutate(doc_id = paste(doc_id, row_number(), sep = "-"))

lemma_corpus <- corpus(parsed_df_3)

parsedtxt <- spacy_parse(lemma_corpus, entity = TRUE)

entity_extract(parsedtxt, type = "all")
#>    doc_id sentence_id           entity entity_type
#> 1  text1-1      1           Jobbik     PER
#> 2  text1-1      1             Úr     PER
#> 3  text1-1      1        Országgyűlés     PER
#> 4  text1-1      3           Jobbik     ORG
#> 5  text1-1      3           Recsken     LOC
#> 6  text1-1      3             Ózd     LOC
#> 7  text1-1      7           Recsken     LOC
#> 8  text1-1      7           Fidesz     ORG
#> 9  text1-1      8     Ózd_Janiczak_Dávid     PER
#> 10  text1-1      9           Jobbik     ORG
#> 11  text1-1     11       Janiczak_Dávid     PER
#> 12  text1-1     11           Jobbik     ORG
#> 13  text1-1     12             Ózd     LOC
#> 14  text1-1     14         Vida_Ildikó     PER
#> 15  text1-1     15     Dr._Répássy_Róbert     PER
#> 16  text1-1     21         Oroszország     LOC
#> 17  text1-1     21      Egyesült_Államok     LOC
#> 18  text1-1     21           Ukrajna     LOC
#> 19  text1-1     22          Gorbacsov     PER
#> 20  text1-1     23        Magyarország     ORG
#> 21  text1-1     23        Magyarország     LOC
#> 22  text1-1     25      Gyurcsány_Ferenc     PER
#> 23  text1-1     26      Dr._Rétvári_Bence     PER
#> 24  text1-1     27           Jobbik     ORG
#> 25  text1-1     29         Fidesz-KDNP     ORG
#> 26  text1-1     29         Vida_Ildikó     PER
#> 27  text1-1     31         Kovács_Béla     PER
#> 28  text1-1     32         Kovács_Béla     PER
#> 29  text1-1     34            Isten     PER
#> 30  text1-1     36        Magyarország     LOC
#> 31  text1-1     37        Magyarország     LOC
#> 32  text1-1     42        Magyarország     ORG
#> 33  text1-1     44        Magyarország     LOC
#> 34  text1-1     48           Jobbik     ORG
#> 35  text2-1      1     dr._SCHIFFER_ANDRÁS     ORG
#> 36  text2-1      1             LMP     ORG
#> 37  text2-1      2        Országgyűlés     PER
#> 38  text2-1      2            Eurat    MISC
#> 39  text2-1      2     Orbán-Putyin-paktum    MISC
#> 40  text2-1      3       L._Simon_László     PER
#> 41  text2-1      5            Paks     LOC
#> 42  text2-1     11            Paks     ORG
#> 43  text2-1     12        Magyarország     LOC
#> 44  text2-1     13        Westinghouse    MISC
#> 45  text2-1     14      Paksi_Atomerőműbe     ORG
#> 46  text2-1     15           Ukrajna     LOC
#> 47  text2-1     17        Magyarország     LOC
#> 48  text2-1     17         Európa-USA     ORG
#> 49  text2-1     18        Magyarország     LOC
#> 50  text2-1     18        Magyarország     LOC
#> 51  text2-1     19        Magyarország     LOC
#> 52  text2-1     20        Magyarország     LOC
#> 53  text2-1     21        Magyarország     LOC
#> 54  text2-1     23        Magyarország     LOC
#> 55  text2-1     25        Európai_Unió     ORG
#> 56  text2-1     25           Amerika     LOC
#> 57  text2-1     29             LMP     ORG
#> 58  text3-1      1     dr._SZÉL_BERNADETT     ORG
#> 59  text3-1      1             LMP     PER
#> 60  text3-1      2       Államtitkár_Úr     PER
#> 61  text3-1      2           Európa     LOC
#> 62  text3-1      3        Nyugat-Európa     LOC
#> 63  text3-1      9        Magyarország     LOC
#> 64  text3-1     16         Németország     LOC
#> 65  text3-1     20        Magyarország     LOC
#> 66  text3-1     30             LMP     ORG
#> 67  text3-1     35             LMP     ORG
#> 68  text3-1     36             LMP     ORG
#> 69  text3-1     41             LMP     ORG
#> 70  text3-1     41        Országgyűlés     ORG
#> 71  text3-1     45             Ház     ORG
#> 72  text3-1     46             LMP     ORG
#> 73  text4-1      1        TÓBIÁS_JÓZSEF     PER
#> 74  text4-1      1            MSZP     PER
#> 75  text4-1      2             Ház     PER
#> 76  text4-1      2        Képviselőtárs     PER
#> 77  text4-1      4        Magyarország     LOC
#> 78  text4-1      5 Magyar_Tudományos_Akadémia     ORG
#> 79  text4-1      5        Magyarország     LOC
#> 80  text4-1     10            Ázsia     LOC
#> 81  text4-1     10           Európa     LOC
#> 82  text4-1     10           Európa     LOC
#> 83  text4-1     12        Balog_Zoltán     PER
#> 84  text4-1     13        Magyarország     LOC
#> 85  text4-1     16        Magyarország     LOC
#> 86  text4-1     19        Országgyűlés     ORG
#> 87  text4-1     23            MSZP     ORG
#> 88  text5-1      1             LMP     PER
#> 89  text5-1      2        Országgyűlés     PER
#> 90  text5-1      3     Magyar_Nemzeti_Bank     ORG
#> 91  text5-1      3       Matolcsy_György     PER
#> 92  text5-1      4          Matolcsy     PER
#> 93  text5-1      9        Magyarország     LOC
#> 94  text5-1     12           Fidesz     ORG
#> 95  text5-1     12       Matolcsy_György     PER
#> 96  text5-1     14           Fidesz     ORG
#> 97  text5-1     15           Fidesz     ORG
#> 98  text5-1     20        Magyarország     LOC
#> 99  text5-1     21        Országgyűlés     PER
#> 100 text5-1     21       Matolcsy_György     PER
#> 101 text5-1     21        Nemzeti_Bank     ORG
#> 102 text5-1     21        Magyarország     LOC
#> 103 text5-1     22       Matolcsy_György     PER
#> 104 text5-1     23       Matolcsy_György     PER
#> 105 text5-1     24       Matolcsy_György     PER
#> 106 text5-1     25        Magyarország     LOC
#> 107 text5-1     26        Magyarország     LOC
#> 108 text5-1     31        Magyarország     LOC
#> 109 text6-1      1      dr._TÓTH_BERTALAN     PER
#> 110 text6-1      1            MSZP     PER
#> 111 text6-1      2        Képviselőtárs     PER
#> 112 text6-1      2           Fidesz     ORG
#> 113 text6-1      3           Fidesz     ORG
#> 114 text6-1      3           Fidesz     ORG
#> 115 text6-1      3           Jobbik     ORG
#> 116 text6-1     12      Navracsics_Tibor     PER
#> 117 text6-1     13            MSZP     ORG
#> 118 text6-1     14         Alaptörvény    MISC
#> 119 text6-1     15            MSZP     ORG
#> 120 text6-1     15        Népszabadság     ORG
#> 121 text6-1     15         Alaptörvény    MISC
#> 122 text6-1     18       Kunhalmi_Ágnes     PER
#> 123 text6-1     18           Fidesz     ORG
#> 124 text6-1     18          Parlament     ORG
#> 125 text6-1     19            MSZP     ORG
#> 126 text6-1     19            Origo    MISC
#> 127 text6-1     19            vs.hu     ORG
#> 128 text6-1     19             TV2     ORG
#> 129 text6-1     19        Népszabadság     ORG
#> 130 text6-1     20       Soltész_Miklós     PER
#> 131 text6-1     20          Népszava    MISC
#> 132 text6-1     20           Fidesz     ORG
#> 133 text6-1     23           Fidesz     ORG
#> 134 text6-1     24         Rogán_Antal     PER
#> 135 text6-1     24        Orbán_Viktor     PER
#> 136 text6-1     24        Habony_Árpád     PER
#> 137 text6-1     24        Orbán_Viktor     PER
#> 138 text6-1     24        Orbán_Viktor     PER
#> 139 text6-1     26        Orbán_Viktor     PER
#> 140 text6-1     26    Németh_Szilárd_István     PER
#> 141 text6-1     27        Országgyűlés     ORG
#> 142 text6-1     28        Országgyűlés     PER
#> 143 text6-1     28        Magyarország     ORG
#> 144 text6-1     28        Magyarország     LOC
#> 145 text6-1     30        Orbán_Viktor     PER
#> 146 text6-1     30           Fidesz     ORG
#> 147 text6-1     32            MSZP     ORG
#> 148 text6-1     33         Fodor_Gábor     PER
#> 149 text7-1      1        VOLNER_János     PER
#> 150 text7-1      1           Jobbik     PER
#> 151 text7-1      2        Képviselőtárs     PER
#> 152 text7-1      2           Jobbik     ORG
#> 153 text7-1      3           Viktor     PER
#> 154 text7-1      5        Magyarország     LOC
#> 155 text7-1      6      Legfőbb_Ügyészség     ORG
#> 156 text7-1      6     Állami_Számvevőszék     ORG
#> 157 text7-1      6           Fidesz     ORG
#> 158 text7-1      7           Fidesz     ORG
#> 159 text7-1      7     Állami_Számvevőszék     ORG
#> 160 text7-1      7        Magyarország     LOC
#> 161 text7-1      8           Fidesz     ORG
#> 162 text7-1      8            MSZP     ORG
#> 163 text7-1     10        Magyarország     LOC
#> 164 text7-1     18          off­shore    MISC
#> 165 text7-1     19           Jobbik     ORG
#> 166 text7-1     20           Jobbik     ORG
#> 167 text8-1      1         KÓSA_LAJOS     ORG
#> 168 text8-1      1           Fidesz     ORG
#> 169 text8-1      1             Ház     PER
#> 170 text8-1      1           Európa     LOC
#> 171 text8-1      1          Stockholm     LOC
#> 172 text8-1      1          Egyiptom     LOC
#> 173 text8-1      1           Európa     LOC
#> 174 text8-1      2        Soros_György     PER
#> 175 text8-1      2           Európa     LOC
#> 176 text8-1      3           Európa     LOC
#> 177 text8-1      3         Németország     LOC
#> 178 text8-1      4         Németország     LOC
#> 179 text8-1      6        Magyarország     LOC
#> 180 text8-1      6      Délnyugat-Balkán     LOC
#> 181 text8-1      6        Magyarország     LOC
#> 182 text8-1      6        Magyarország     LOC
#> 183 text8-1      7            Soros     PER
#> 184 text8-1      7        Korózs_Lajos     PER
#> 185 text8-1      9            MSZP     ORG
#> 186 text8-1     11       Kunhalmi_Ágnes     PER
#> 187 text8-1     12        Korózs_Lajos     PER
#> 188 text8-1     12           Fidesz     ORG
#> 189 text8-1     14        Korózs_Lajos     PER
#> 190 text8-1     14   Bangóné_Borbély_Ildikó     PER
#> 191 text8-1     15    Közép-európai_Egyetem     ORG
#> 192 text8-1     15       Kunhalmi_Ágnes     PER
#> 193 text8-1     16             Ház     PER
#> 194 text8-1     16        Soros_György     PER
#> 195 text8-1     17        Soros_György     PER
#> 196 text8-1     17        Soros_György     PER
#> 197 text8-1     17        Soros_György     PER
#> 198 text8-1     17            Soros     PER
#> 199 text8-1     17            Soros     PER
#> 200 text8-1     17        Magyarország     LOC
#> 201 text8-1     17        Magyarország     ORG
#> 202 text8-1     19        Magyarország     ORG
#> 203 text9-1      1            KDNP     PER
#> 204 text9-1      1             Úr     PER
#> 205 text9-1      1             Ház     PER
#> 206 text9-1      2    dr._Rubovszky_György     PER
#> 207 text9-1      5            Gyuri     PER
#> 208 text9-1      8        Képviselőtárs     PER
#> 209 text9-1      9       Szabó_Szabolcs     PER
#> 210 text9-1      9        Fabiny_Tamás     PER
#> 211 text9-1     11       Szabó_Szabolcs     PER
#> 212 text9-1     11        Fabiny_Tamás     PER
#> 213 text9-1     13          Fidesszel     ORG
#> 214 text9-1     16       Hölvényi_György     PER
#> 215 text9-1     18         Közel-Kelet     LOC
#> 216 text9-1     19 Kereszténydemokrata_Néppárt     ORG
#> 217 text9-1     24           Ferenc     PER
#> 218 text9-1     27       Szabó_Szabolcs     PER
#> 219 text9-1     27        Észak-Afrika     LOC
#> 220 text9-1     27         Közel-Kelet     LOC
#> 221 text9-1     30        Gőgös_Zoltán     PER
#> 222 text10-1      1         dr._GULYÁS     PER
#> 223 text10-1      1           Fidesz     ORG
#> 224 text10-1      2             Úr     PER
#> 225 text10-1      2        Országgyűlés     PER
#> 226 text10-1      2       Államtitkár_Úr     PER
#> 227 text10-1      3       Czeglédy_Csaba     PER
#> 228 text10-1      3     Human_Operator_Zrt.     ORG
#> 229 text10-1      3       Czeglédy_Csaba     PER
#> 230 text10-1      4       Czeglédy_Csaba     PER
#> 231 text10-1      4     Human_Operator_Zrt.     ORG
#> 232 text10-1      5     Human_Operator_Zrt.     ORG
#> 233 text10-1      7        Országgyűlés     ORG
#> 234 text10-1      8     Human_Operator_Zrt.     ORG
#> 235 text10-1      9   Bangóné_Borbély_Ildikó     PER
#> 236 text10-1      9         Eszosz-ügy    MISC
#> 237 text10-1      9   Bangóné_Borbély_Ildikó     PER
#> 238 text10-1      9     Human_Operator_Zrt.     ORG
#> 239 text10-1     12      Szocialista_Párt     ORG
#> 240 text10-1     12       Czeglédy_Csaba     PER
#> 241 text10-1     12    Demokratikus_Koalíció     ORG
#> 242 text10-1     12      Szocialista_Párt     ORG
#> 243 text10-1     12   Magyar_Szocialista_Párt     ORG
#> 244 text10-1     13       Czeglédy_Csaba     PER
#> 245 text10-1     13       Czeglédy_Csaba     PER
#> 246 text10-1     15   Bangóné_Borbély_Ildikó     PER
#> 247 text10-1     15         Eszosz-ügy    MISC
#> 248 text10-1     16       Czeglédy_Csabá     PER
#> 249 text10-1     16       Czeglédy_Csaba     PER
#> 250 text10-1     18       Heringes_Anita     PER
#> [ reached 'max' / getOption("max.print") -- omitted 2 rows ]

A következőkben a névelemfelismerés eredményeinek vizualizálásra mutatunk be egy példát, amihez az előzőekben elkészített lemmákat tartalmazó adattáblát használjuk fel, úgy hogy első lépésként korpuszt készítünk belőle.

df <- parsed_df_3

lemma_corpus <-corpus(df)

Ezután a spacy_extract_entity() függvénye segítségévek elvégezzük a névelemfelismerést. Az elemzés eredményét itt nem adattáblában, hanem listában kérjük vissza.

A névelemek tokenjeit ezután a jobb áttekinthetőség érdekében megritkítottuk, és csak azokat hagytuk meg, amelyek legalább három alkalommal szerepeltek a korpuszban.

lemma_ner <- spacy_extract_entity(
 lemma_corpus,
 output = c("list"),
  multithread = TRUE)

ner_tokens <- tokens(lemma_ner)

features <- dfm(ner_tokens) %>%
 dfm_trim(min_termfreq = 3) %>%
 featnames()

ner_tokens <- tokens_select(ner_tokens, features, padding = TRUE)

Ezután a különböző alakban előforduló, de ugyanarra az entitásra vonatkozó névelemeket összevontuk.

soros <- c("Soros", "Soros György")
lemma <- rep("Soros György", length(soros))
ner_tokens <- tokens_replace(ner_tokens, soros, lemma, valuetype = "fixed")

ogy <- c("Országgyűlés", "Ház")
lemma <- rep("Országgyűlés", length(ogy))
ner_tokens <- tokens_replace(ner_tokens, ogy, lemma, valuetype = "fixed")

Majd elkészítettük a szóbeágyazás fejezetben már megismert fcm-et, végezetül pedig egy együttes előfordulási mátrixot készítettünk a kinyert entitásokból és a ggplot() segítségével ábrázoltuk (ld 11.1. ábra).56 Az így kapott ábránk láthatóvá teszi, hogy mely szavak fordulnak elő jellemzően együtt, valamint a vonalvastagsággal azt is egmutatja, hogy ez relatív értelemben milyen gyakran történik.

ner_fcm <- fcm(ner_tokens, context = "window", count = "weighted", weights = 1 / (1:5), tri = TRUE)

feat <- names(topfeatures(ner_fcm, 80))
ner_fcm_select <- fcm_select(ner_fcm, pattern = feat, selection = "keep")
dim(ner_fcm_select)
#> [1] 20 20

size <- log(colSums(dfm_select(ner_fcm, feat, selection = "keep")))

set.seed(144)
  
textplot_network(ner_fcm_select, min_freq = 0.7, vertex_size = size / max(size) * 3)

Ábra 11.1: Az országgyúlési beszédek névelemeinek együttelőfordulási mátrixa

Az országgyúlési beszédek névelemeinek együttelőfordulási mátrixa