5 Leíró statisztika

5.1 Szövegek a vektortérben

A szövegbányászati feladatok két altípusa a keresés és a kinyerés. A keresés során olyan szövegeket keresünk, amelyekben egy adott kifejezés előfordul. A webes keresőprogramok egyik jellemző tevékenysége, az információ-visszakeresés (information retrieval) során például az a cél, hogy a korpuszból visszakeressük a kereső információigénye szempontjából releváns információkat, mely keresés alapulhat metaadatokon vagy teljes szöveges indexelésen (Russel and Norvig 2005, 742.o; Tikk 2007). Az információkinyerés (information extraction) esetén a cél, hogy a strukturálatlan szövegekből strukturált adatokat állítsunk elő. Azaz az információkinyerés során nem a felhasználó által keresett információt keressük meg és lokalizáljuk, hanem az adott kérdés szempontjából releváns információkat gyűjtjük ki a dokumentumokból. Az információkinyerés alternatív megoldása segítségével már képesek lehetünk a kifejezések közötti kapcsolatok elemzésére, tendenciák és minták felismerésére és az információk összekapcsolása révén új információk létrehozására, azaz a segítségével strukturálatlan szövegekből is előállíthatunk strukturált információkat (Kwartler 2017; Schütze, Manning, and Raghavan 2008; Tikk 2007, 63–81.o).

A szövegbányászati vizsgálatok során folyó szövegek, azaz strukturálatlan vagy részben strukturált dokumentumok elemzésére kerül sor. Ezekből a kutatási kérdéseink szempontjából releváns, látens összefüggéseket nyerünk ki, amelyek már strukturált szerkezetűek. A dokumentumok reprezentálásának három legelterjedtebb módja a halmazelmélet alapú, az algebrai és a valószínűségi modell. A halmazelméleti modellek a dokumentumok hasonlóságát halmazelmélet, a valószínűségi modellek pedig feltételes valószínűségi becslés alapján határozzák meg. Az algebrai modellek a dokumentumokat vektorként vagy mátrixként ábrázolják és algebrai műveletek segítségével hasonlítják össze.

A vektortérmodell sokdimenziós vektortérben ábrázolja a dokumentumokat, úgy, hogy a dokumentumokat vektorokkal reprezentálja, a vektortér dimenziói pedig a dokumentumok összességében előforduló egyedi szavak. A modell alkalmazása során azok a dokumentumok hasonlítanak egymásra, amelyeknek a szókészlete átfedi egymást, és a hasonlóság mértéke az átfedéssel arányos. A vektortérmodellben a dokumentumgyűjteményt a dokumentum-kifejezés mátrixszal reprezentáljuk, a mátrixban a sorok száma megegyezik a dokumentumok számával, az oszlopokat pedig a korpusz egyedi kifejezési alkotják. Az egyedi szavak összességét szótárnak nevezzük. Mivel mátrixban az egyedi szavak száma általában igen nagy, ezért a mátrix hatékony kezeléséhez annak mérete különböző eljárásokkal csökkenthető. Fontos tudni, hogy a dokumentumok vektortér reprezentációjában a szavak szövegen belüli sorrendjére és pozíciójára vonatkozó információ nem található meg (Russel and Norvig 2005, 742–44 o.; Kwartler 2017; Welbers, Van Atteveldt, and Benoit 2017). A vektortérmodellt szózsák (bag of words) modellnek is nevezzük, melynek segítségével a fent leírtak szerint az egyes szavak gyakoriságát vizsgálhatjuk meg egy adott korpuszon belül.

5.2 Leíró statisztika

Fejezetünkben nyolc véletlenszerűen kiválasztott magyar miniszterelnöki beszéd vizsgálatát végezzük el,17 amihez az alábbi csomagokat használjuk:

library(HunMineR)
library(readtext)
library(dplyr)
library(lubridate)
library(stringr)
library(ggplot2)
library(quanteda)
library(quanteda.textstats)
library(quanteda.textplots)
library(GGally)
library(ggdendro)
library(tidytext)
library(plotly)

Első lépésben a Bevezetőben már ismertetett módon a HunMineR csomagból betöltjük a beszédeket. A glimpse() függvénnyel egy gyors pilltast vethetünk a betöltött adatokra.

texts <- HunMineR::data_miniszterelnokok_raw

dplyr::glimpse(texts)
#> Rows: 7
#> Columns: 4
#> $ doc_id <chr> "antall_jozsef_1990", "bajnai_gordon_2009", "gyurcsány_ferenc_2005", "horn_gyula_1994", "medgyessy_peter_2002", "or…
#> $ text  <chr> "Elnök Úr! Tisztelt Országgyulés! Hölgyeim és Uraim! Honfitársaim! Ünnepi pillanatban állok a magyar Országgyulés é…
#> $ year  <dbl> 1990, 2009, 2005, 1994, 2002, 1995, 2018
#> $ pm   <chr> "antall_jozsef", "bajnai_gordon", "gyurcsány_ferenc", "horn_gyula", "medgyessy_peter", "orban_viktor", "orban_vikto…

A glimpse funkció segítségével nem csak a sorok és oszlopok számát tekinthetjük meg, hanem az egyes oszlopok neveit is, amelyek alapján megállapíthatjuk, hogy milyen információkat tartalmaz ez az objektum. Az egyes beszédek dokumentum azonosítóját, azok szövegét, az évüket és végül a miniszterelnök nevét, aki elmondta az adott beszédet.

Ezt követően az Adatkezelés R-ben című fejezetben ismertetett mutate() függvény használatával két csoportra osztjuk a beszédeket. Ehhez a pm nevű változót alkalmazzuk, amely az egyes miniszterelnökök neveit tartalmazza. Kialakítjuk a két csoportot, azaz az if_else() segítségével meghatározzuk, hogy ha „antall_jozsef”, „boross_peter”, „orban_viktor” beszédeiről van szó azokat a jobb csoportba tegye, a maradékot pedig a bal csoportba.

Ezután a glimpse() függvény segítségével megtekintjük, hogy milyen változtatásokat végeztünk az adattáblánkon. Láthatjuk, hogy míg korábban 7 dokumentumunk és 4 változónk volt, az átalakítás eredményeként a 7 dokumentum mellett már 5 változót találunk. Ezzel a lépéssel tehát kialakítottuk azokat a változókat, amelyekre az elemzés során szükségünk lesz.

jobboldali_miniszterelnokok <- c("antall_jozsef", "boross_peter", "orban_viktor")

texts <- texts %>%
 mutate(
  partoldal = dplyr::if_else(pm %in% jobboldali_miniszterelnokok, "jobb", "bal")
 )

glimpse(texts)
#> Rows: 7
#> Columns: 5
#> $ doc_id  <chr> "antall_jozsef_1990", "bajnai_gordon_2009", "gyurcsány_ferenc_2005", "horn_gyula_1994", "medgyessy_peter_2002", …
#> $ text   <chr> "Elnök Úr! Tisztelt Országgyulés! Hölgyeim és Uraim! Honfitársaim! Ünnepi pillanatban állok a magyar Országgyulé…
#> $ year   <dbl> 1990, 2009, 2005, 1994, 2002, 1995, 2018
#> $ pm    <chr> "antall_jozsef", "bajnai_gordon", "gyurcsány_ferenc", "horn_gyula", "medgyessy_peter", "orban_viktor", "orban_vi…
#> $ partoldal <chr> "jobb", "bal", "bal", "bal", "bal", "jobb", "jobb"

Ezt követően a további lépések elvégzéséhez létrehozzuk a quanteda korpuszt, majd a summary() függvény segítségével megtekinthetjük a korpusz alapvető statisztikai jellemzőit. Láthatjuk például, hogy az egyes dokumentumok hány tokenből vagy mondatból állnak.

corpus_mineln <- corpus(texts)

summary(corpus_mineln)
#> Corpus consisting of 7 documents, showing 7 documents:
#> 
#>          Text Types Tokens Sentences year        pm partoldal
#>   antall_jozsef_1990 3745  9408    431 1990  antall_jozsef   jobb
#>   bajnai_gordon_2009 1391  3277    201 2009  bajnai_gordon    bal
#> gyurcsány_ferenc_2005 2963 10267    454 2005 gyurcsány_ferenc    bal
#>    horn_gyula_1994 1704  4372    226 1994    horn_gyula    bal
#>  medgyessy_peter_2002 1021  2362    82 2002 medgyessy_peter    bal
#>   orban_viktor_1998 1810  4287    212 1995   orban_viktor   jobb
#>   orban_viktor_2018  933  1976    126 2018   orban_viktor   jobb

Mivel az elemzés során a korpuszon belül két csoportra osztva szeretnénk összehasonlításokat tenni, az alábbiakban két alkorpuszt alakítunk ki.

mineln_jobb <- quanteda::corpus_subset(corpus_mineln, pm %in% c("antall_jozsef", "boross_peter", 
  "orban_viktor"))

mineln_bal <- quanteda::corpus_subset(corpus_mineln, pm %in% c("horn_gyula", "gyurcsány_ferenc", 
  "medgyessy_peter", "bajnai_gordon"))

summary(mineln_jobb)
#> Corpus consisting of 3 documents, showing 3 documents:
#> 
#>        Text Types Tokens Sentences year      pm partoldal
#> antall_jozsef_1990 3745  9408    431 1990 antall_jozsef   jobb
#>  orban_viktor_1998 1810  4287    212 1995 orban_viktor   jobb
#>  orban_viktor_2018  933  1976    126 2018 orban_viktor   jobb

summary(mineln_bal)
#> Corpus consisting of 4 documents, showing 4 documents:
#> 
#>          Text Types Tokens Sentences year        pm partoldal
#>   bajnai_gordon_2009 1391  3277    201 2009  bajnai_gordon    bal
#> gyurcsány_ferenc_2005 2963 10267    454 2005 gyurcsány_ferenc    bal
#>    horn_gyula_1994 1704  4372    226 1994    horn_gyula    bal
#>  medgyessy_peter_2002 1021  2362    82 2002 medgyessy_peter    bal

A korábban létrehozott „jobb” és „bal” változó segítségével nem csak az egyes dokumentumokat, hanem a két csoportba sorolt beszédeket is összehasonlíthatjuk egymással.

summary(corpus_mineln) %>%
 group_by(partoldal) %>%
 summarise(
  mean_wordcount = mean(Tokens), 
  std_dev = sd(Tokens), 
  min_wordc = min(Tokens), 
  max_wordc = max(Tokens)
  )
#> # A tibble: 2 × 5
#>  partoldal mean_wordcount std_dev min_wordc max_wordc
#>  <chr>       <dbl>  <dbl>   <int>   <int>
#> 1 bal        5070.  3561.   2362   10267
#> 2 jobb        4710.  3271.   1976   9408

A textstat_collocations() függvény segítségével szókapcsolatokat kereshetünk. A függvény argumentumai közül a size a szókapcsolatok hossza, a min_count pedig a minimális előfordulásuk száma. Miután a szókapcsolatokat megkerestük, közülük a korábban már megismert head() függvény segítségével tetszőleges számút megnézhetünk.18

corpus_mineln %>%
 quanteda.textstats::textstat_collocations(
  size = 3,
  min_count = 6
 ) %>%
 head(n = 10)
#>       collocation count count_nested length lambda   z
#> 1      a kormány a  21      0   3 1.510 2.996
#> 2     az új kormány  10      0   3 4.092 2.571
#> 3     az a politika   6      0   3 3.849 2.418
#> 4     a száz lépés   9      0   3 3.245 1.438
#> 5   a magyar gazdaság  12      0   3 2.199 1.374
#> 6 tisztelt hölgyeim és  31      0   3 3.290 1.266
#> 7     ez a program   8      0   3 1.683 1.107
#> 8       hogy ez a  10      0   3 0.530 1.024
#> 9     hogy a magyar  18      0   3 0.756 0.855
#> 10 az ellenzéki pártok   6      0   3 1.434 0.784

A szókapcsolatok listázásánál is láthattuk, hogy a korpuszunk még minden szót tartalmaz, ezért találtunk például „hogy ez a” összetételt. A következőkben eltávolítjuk az ilyen funkció nélküli stopszavakat a korpuszból, amihez saját stopszólistát használunk. Először a HunMineR csomagból beolvassuk és egy custom_stopwords nevű objektumban tároljuk a stopszavakat, majd a tokens() függvény segítségével tokenizáljuk a korpuszt és a tokens_select() használatával eltávolítjuk a stopszavakat.

Ha ezután újra megnézzük a kollokációkat, jól látható a stopszavak eltávolításának eredménye:

custom_stopwords <- HunMineR::data_stopwords_extra

corpus_mineln %>%
 tokens() %>%
 tokens_select(pattern = custom_stopwords, selection = "remove") %>%
 textstat_collocations(
  size = 3,
  min_count = 6
 ) %>%
 head(n = 10)
#>          collocation count count_nested length lambda   z
#> 1     taps MSZP soraiból   7      0   3 -1.72 -0.932
#> 2 taps kormánypártok soraiban  13      0   3 -1.75 -1.025
#> 3   tisztelt hölgyeim uraim  31      0   3 -3.14 -1.062
#> 4 közbeszólás fidesz soraiból  12      0   3 -4.24 -1.891
#> 5     taps MSZP soraiban   9      0   3 -4.58 -2.702

A korpusz további elemzése előtt fontos, hogy ne csak a stopszavakat távolítsuk el, hanem az egyéb alapvető szövegtisztító lépéseket is elvégezzük. Azaz a tokens_select() segítségével eltávolítsuk a számokat, a központozást, az elválasztó karaktereket, mint például a szóközöket, tabulátorokat, sortöréseket.

Ezután a tokens_ngrams() segítségével n-gramokat (n elemű karakterláncokat) hozunk létre a tokenekből, majd kialakítjuk a dokumentum kifejezés mátrixot (dfm) és elvégezzük a tf-idf szerinti súlyozást. A dfm_tfidf() függvény kiszámolja a dokumentum gyakoriság inverz súlyozását, azok a szavak, amelyek egy dokumentumban gyakran jelennek meg nagyobb súly kapnak, de ha a korpusz egészében jelennek meg gyakran, tehát több dokumentumban is jelen van nagy számban, akkor egy kissebb súlyt kap. A függvény alapértelmezés szerint a normalizált kifejezések gyakoriságát használja a dokumentumon belüli relatív kifejezés gyakoriság helyett, ezt írjuk felül a schem_tf = "prop" használatával. Végül a textstat_frequency() segítségével gyakorisági statisztikát készíthetünk a korábban meghatározott (példánkban két és három tagú) n-gramokról.

corpus_mineln %>%
 tokens(
  remove_numbers = TRUE, 
  remove_punct = TRUE, 
  remove_separators = TRUE
 ) %>%
 tokens_select(pattern = custom_stopwords, selection = "remove") %>%
 quanteda::tokens_ngrams(n = 2:3) %>%
 dfm() %>%
 dfm_tfidf(scheme_tf = "prop") %>%
 quanteda.textstats::textstat_frequency(n = 10, force = TRUE)
#>            feature frequency rank docfreq group
#> 1      fordítsanak_hátat  0.00228  1    1  all
#> 2      tisztelt_hölgyeim  0.00225  2    4  all
#> 3   tisztelt_hölgyeim_uraim  0.00225  2    4  all
#> 4       fidesz_soraiból  0.00201  4    1  all
#> 5          taps_mszp  0.00159  5    2  all
#> 6     magyarország_európa  0.00136  6    1  all
#> 7  tisztelt_képviselőtársaim  0.00130  7    2  all
#> 8    kormánypártok_soraiban  0.00129  8    2  all
#> 9      taps_kormánypártok  0.00117  9    2  all
#> 10 taps_kormánypártok_soraiban  0.00117  9    2  all

5.3 A szövegek lexikai diverzitása

Az alábbiakban a korpuszunkat alkotó szövegek lexikai diverzitását vizsgáljuk. Ehhez a quanteda csomag textstat_lexdiv() függvényét használjuk. Először a corpus_mineln nevű korpuszunkból létrehozzuk a mineln_dfm nevű dokumentum-kifejezés mátrixot, amelyen elvégezzük a korábban már megismert alapvető tisztító lépéseket. A textstat_lexdiv() függvény eredménye szintén egy dfm, így azt arrange() parancs argumentumában a desc megadásával csökkenő sorba is rendezhetjük. Atextstat_lexdiv() függvény segítségével 13 különböző mérőszámot alkalmazhatunk, amelyek mind az egyes szövegek lexikai különbözőségét írják le.19

mineln_dfm <- corpus_mineln %>%
 tokens(
  remove_punct = TRUE, 
  remove_separators = TRUE, 
  split_hyphens = TRUE
  ) %>%
 dfm() %>% 
 quanteda::dfm_remove(pattern = custom_stopwords)

mineln_dfm %>%
 quanteda.textstats::textstat_lexdiv(measure = "CTTR") %>%
 dplyr::arrange(dplyr::desc(CTTR))
#>        document CTTR
#> 1  antall_jozsef_1990 33.0
#> 2 gyurcsány_ferenc_2005 26.1
#> 3   orban_viktor_1998 23.4
#> 4    horn_gyula_1994 22.3
#> 5  bajnai_gordon_2009 19.9
#> 6 medgyessy_peter_2002 16.8
#> 7   orban_viktor_2018 16.2

A megkapott értékeket hozzáadhatjuk a dfm-hez is. A lenti kód egy dfm_lexdiv nevű adattáblát hoz létre, amely tartalmazza a mineln_dfm adattábla sorait, valamint a lexikai diverzitás értékeket.

dfm_lexdiv <- mineln_dfm

cttr_score <- unlist(textstat_lexdiv(dfm_lexdiv, measure = "CTTR")[, 2])

quanteda::docvars(dfm_lexdiv, "cttr") <- cttr_score

docvars(dfm_lexdiv)
#>  year        pm partoldal cttr
#> 1 1990  antall_jozsef   jobb 33.0
#> 2 2009  bajnai_gordon    bal 19.9
#> 3 2005 gyurcsány_ferenc    bal 26.1
#> 4 1994    horn_gyula    bal 22.3
#> 5 2002 medgyessy_peter    bal 16.8
#> 6 1995   orban_viktor   jobb 23.4
#> 7 2018   orban_viktor   jobb 16.2

A fenti elemzést elvégezhetjük úgy is, hogy valamennyi indexálást egyben megkapjuk. Ehhez a textstat_lexdiv() függvény argumentumába a measure = "all" kifejezést kell megadnunk.

mineln_dfm %>%
 textstat_lexdiv(measure = "all")
#>        document  TTR   C  R CTTR  U   S   K  I    D   Vm Maas lgV0 lgeV0
#> 1  antall_jozsef_1990 0.647 0.949 46.7 33.0 72.9 0.960 9.29 419 0.000930 0.0287 0.117 11.19 25.8
#> 2  bajnai_gordon_2009 0.728 0.957 28.2 19.9 73.2 0.962 9.73 459 0.000974 0.0269 0.117 10.43 24.0
#> 3 gyurcsány_ferenc_2005 0.556 0.930 37.0 26.1 52.2 0.944 9.60 292 0.000960 0.0279 0.138 9.23 21.3
#> 4    horn_gyula_1994 0.714 0.956 31.5 22.3 74.0 0.962 7.45 572 0.000745 0.0232 0.116 10.66 24.5
#> 5 medgyessy_peter_2002 0.711 0.951 23.8 16.8 62.8 0.955 17.54 251 0.001755 0.0373 0.126 9.42 21.7
#> 6   orban_viktor_1998 0.722 0.957 33.0 23.4 78.1 0.964 11.72 400 0.001172 0.0314 0.113 11.02 25.4
#> 7   orban_viktor_2018 0.753 0.958 23.0 16.2 71.5 0.961 15.44 313 0.001545 0.0345 0.118 9.98 23.0

Ha pedig arra vagyunk kíváncsiak, hogy a kapott értékek hogyan korrelálnak egymással, azt a cor() függvény segítésével számolhatjuk ki.

div_df <- mineln_dfm %>%
 textstat_lexdiv(measure = "all")

cor(div_df[, 2:13])
#>     TTR   C    R  CTTR    U    S    K   I    D   Vm  Maas  lgV0
#> TTR  1.000 0.970 -0.6532 -0.6532 0.7504 0.8470 0.3835 0.257 0.3839 0.2773 -0.7812 0.332
#> C   0.970 1.000 -0.4521 -0.4521 0.8838 0.9498 0.2257 0.402 0.2261 0.1545 -0.9076 0.549
#> R  -0.653 -0.452 1.0000 1.0000 -0.0157 -0.1587 -0.6552 0.260 -0.6556 -0.4803 0.0505 0.478
#> CTTR -0.653 -0.452 1.0000 1.0000 -0.0157 -0.1587 -0.6552 0.260 -0.6556 -0.4803 0.0505 0.478
#> U   0.750 0.884 -0.0157 -0.0157 1.0000 0.9835 -0.1556 0.636 -0.1554 -0.1495 -0.9969 0.869
#> S   0.847 0.950 -0.1587 -0.1587 0.9835 1.0000 -0.0197 0.571 -0.0194 -0.0415 -0.9932 0.782
#> K   0.383 0.226 -0.6552 -0.6552 -0.1556 -0.0197 1.0000 -0.772 1.0000 0.9722 0.1099 -0.482
#> I   0.257 0.402 0.2602 0.2602 0.6361 0.5714 -0.7725 1.000 -0.7722 -0.8265 -0.6170 0.709
#> D   0.384 0.226 -0.6556 -0.6556 -0.1554 -0.0194 1.0000 -0.772 1.0000 0.9721 0.1097 -0.482
#> Vm  0.277 0.154 -0.4803 -0.4803 -0.1495 -0.0415 0.9722 -0.826 0.9721 1.0000 0.1122 -0.393
#> Maas -0.781 -0.908 0.0505 0.0505 -0.9969 -0.9932 0.1099 -0.617 0.1097 0.1122 1.0000 -0.848
#> lgV0 0.332 0.549 0.4784 0.4784 0.8692 0.7822 -0.4815 0.709 -0.4815 -0.3931 -0.8479 1.000

A kapott értékeket a ggcorr() függvény segítségével ábrázolhatjuk is. Ha a függvény argumentumában a label = TRUE szerepel, a kapott ábrán a kiszámított értékek is láthatók (ld. 5.1. ábra).

GGally::ggcorr(div_df[, 2:13], label = TRUE)

Ábra 5.1: Korrelációs hőtérkép

Korrelációs hőtérkép

Az így kapott ábránk egy korrelációs hőtérkép, az oszlopok tetején elhelyezkedő rövidítések az egyes mérőszámokat jelentik, amelyekkel a beszédeket vizsgáltuk ezek képlete megtalálható a textstat lexdiv funkció oldalán. Ezek keresztmetszetében a számok az ábrázolják, hogy az egyes mérőszámok eredményei milyen kapcsolatban állnak egymással. Ahogy az ábra melletti skála is jelzi a piros négyzetben lévő számok pozitív korrelációt jeleznek, a kékben lévők pedig negatívat, minél halványabb egy adott négyzet színezése a korreláció mértéke annál kisebb.

Ezt követően azt is megvizsgálhatjuk, hogy a korpusz szövegei mennyire könnyen olvashatóak. Ehhez a Flesch.Kincaid pontszámot használjuk, ami a szavak és a mondatok hossza alapján határozza meg a szöveg olvashatóságát. Ehhez a textstat_readability() függvényt használjuk, mely a korpuszunkat elemzi.

quanteda.textstats::textstat_readability(x = corpus_mineln, measure = "Flesch.Kincaid")
#>        document Flesch.Kincaid
#> 1  antall_jozsef_1990      16.5
#> 2  bajnai_gordon_2009      10.9
#> 3 gyurcsány_ferenc_2005      13.6
#> 4    horn_gyula_1994      13.8
#> 5 medgyessy_peter_2002      15.8
#> 6   orban_viktor_1998      13.0
#> 7   orban_viktor_2018      11.4

Ezután a kiszámított értékkel kiegészítjük a korpuszt.

docvars(corpus_mineln, "f_k") <- textstat_readability(corpus_mineln, measure = "Flesch.Kincaid")[,
  2]

docvars(corpus_mineln)
#>  year        pm partoldal f_k
#> 1 1990  antall_jozsef   jobb 16.5
#> 2 2009  bajnai_gordon    bal 10.9
#> 3 2005 gyurcsány_ferenc    bal 13.6
#> 4 1994    horn_gyula    bal 13.8
#> 5 2002 medgyessy_peter    bal 15.8
#> 6 1995   orban_viktor   jobb 13.0
#> 7 2018   orban_viktor   jobb 11.4

Majd a ggplot2 segítségével vizualizálhatjuk az eredményt (ld. ??. ábra). Ehhez az olvashatósági pontszámmal kiegészített korpuszból egy adattáblát alakítunk ki, majd beállítjuk az ábrázolás paramétereit. Az ábra két tengelyén az év, illetve az olvashatósági pontszám szerepel, a jobb- és a baloldalt a vonal típusa különbözteti meg, az egyes dokumentumokat ponttal jelöljük, az ábrára pedig felíratjuk a miniszterelnökök neveit, valamint azt is beállítjuk, hogy az x tengely beosztása az egyes beszédek dátumához igazodjon. A theme_minimal() függvénnyel pedig azt határozzuk meg, hogy mindez fehér hátteret kapjon. Az így létrehozott ábránkat a ggplotly parancs segítségével pedig interaktívvá is tehetjük.

corpus_df <- docvars(corpus_mineln)
mineln_df <- ggplot(corpus_df, aes(year, f_k)) +
 geom_point(size = 2) +
 geom_line(aes(linetype = partoldal), size = 1) +
 geom_text(aes(label = pm), color = "black", nudge_y = 0.15) +
 scale_x_continuous(limits = c(1988, 2020)) +
 labs(
  x = NULL,
  y = "Flesch-Kincaid index",
  color = NULL,
  linetype = NULL
 ) +
 theme_minimal() +
 theme(legend.position = "bottom")

ggplotly(mineln_df)

Ábra 5.2: Az olvashatósági index alakulása

5.4 Összehasonlítás20

A fentiekben láthattuk az eltéréseket a jobb és a bal oldali beszédeken belül, sőt ugyanahhoz a miniszterelnökhöz tartozó két beszéd között is. A következőkben textstat_dist() és textstat_simil() függvények segítségével megvizsgáljuk, valójában mennyire hasonlítanak vagy különböznek ezek a beszédek. Mindkét függvény bemenete dmf, melyből először egy súlyozott dfm-et készítünk, majd elvégezzük az összehasonlítást először a jaccard-féle hasonlóság alapján.

mineln_dfm %>%
 dfm_weight("prop") %>%
 quanteda.textstats::textstat_simil(margin = "documents", method = "jaccard")
#> textstat_simil object; method = "jaccard"
#>            antall_jozsef_1990 bajnai_gordon_2009 gyurcsány_ferenc_2005 horn_gyula_1994 medgyessy_peter_2002
#> antall_jozsef_1990        1.0000       0.0559        0.0798     0.0694        0.0404
#> bajnai_gordon_2009        0.0559       1.0000        0.0850     0.0592        0.0690
#> gyurcsány_ferenc_2005       0.0798       0.0850        1.0000     0.0683        0.0684
#> horn_gyula_1994          0.0694       0.0592        0.0683     1.0000        0.0587
#> medgyessy_peter_2002       0.0404       0.0690        0.0684     0.0587        1.0000
#> orban_viktor_1998         0.0778       0.0626        0.0734     0.0621        0.0650
#> orban_viktor_2018         0.0362       0.0617        0.0503     0.0494        0.0504
#>            orban_viktor_1998 orban_viktor_2018
#> antall_jozsef_1990        0.0778      0.0362
#> bajnai_gordon_2009        0.0626      0.0617
#> gyurcsány_ferenc_2005      0.0734      0.0503
#> horn_gyula_1994         0.0621      0.0494
#> medgyessy_peter_2002       0.0650      0.0504
#> orban_viktor_1998        1.0000      0.0583
#> orban_viktor_2018        0.0583      1.0000

Majd a textstat_dist() függvény segítségével kiszámoljuk a dokumentumok egymástól való különbözőségét.

mineln_dfm %>%
 quanteda.textstats::textstat_dist(margin = "documents", method = "euclidean")
#> textstat_dist object; method = "euclidean"
#>            antall_jozsef_1990 bajnai_gordon_2009 gyurcsány_ferenc_2005 horn_gyula_1994 medgyessy_peter_2002
#> antall_jozsef_1990           0       162.8          186      163.6        160.2
#> bajnai_gordon_2009          163         0          138      80.1         68.1
#> gyurcsány_ferenc_2005        186       137.8           0      147.0        142.6
#> horn_gyula_1994           164        80.1          147        0         75.9
#> medgyessy_peter_2002         160        68.1          143      75.9          0
#> orban_viktor_1998          139        84.7          147      89.6         77.5
#> orban_viktor_2018          167        67.3          148      74.8         60.7
#>            orban_viktor_1998 orban_viktor_2018
#> antall_jozsef_1990        139.2       167.4
#> bajnai_gordon_2009         84.7       67.3
#> gyurcsány_ferenc_2005       146.9       147.9
#> horn_gyula_1994          89.6       74.8
#> medgyessy_peter_2002        77.5       60.7
#> orban_viktor_1998           0       83.6
#> orban_viktor_2018         83.6         0

Ezután vizualizálhatjuk is a dokumentumok egymástól való távolságát egy olyan dendogram21 segítségével, amely megmutatja nekünk a lehetséges dokumentumpárokat (ld. 5.3. ábra).

dist <- mineln_dfm %>%
 textstat_dist(margin = "documents", method = "euclidean")
hierarchikus_klaszter <- hclust(as.dist(dist))

ggdendro::ggdendrogram(hierarchikus_klaszter)

Ábra 5.3: A dokumentumok csoportosítása a távolságuk alapján

A dokumentumok csoportosítása a távolságuk alapján

A textstat_simil funkció segítségével azt is meg tudjuk vizsgálni, hogy egy adott kifejezés milyen egyéb kifejezésekkel korrelál.

mineln_dfm %>%
 textstat_simil(y = mineln_dfm[, c("kormány")], margin = "features", method = "correlation") %>%
 head(n = 10)
#>       kormány
#> elnök     -0.125
#> tisztelt   -0.508
#> országgyulés  0.804
#> hölgyeim   -0.298
#> uraim     -0.298
#> honfitársaim  0.926
#> ünnepi     0.959
#> pillanatban  0.959
#> állok     0.683
#> magyar     0.861

Arra is van lehetőségünk, hogy a két alkorpuszt hasonlítsuk össze egymással. Ehhez a textstat_keyness() függvényt használjuk, melynek a bemenete a dfm. A függvény argumentumában a target = után kell megadni, hogy mely alkorpusz a viszonyítási alap. Az összehasonlítás eredményét a textplot_keyness() függvény segítségével ábrázolhatjuk, ami megjeleníti a két alkorpusz leggyakoribb kifejezéseit (ld. 5.4. ábra).

dfm_keyness <- corpus_mineln %>% 
 tokens(remove_punct = TRUE) %>% 
 tokens_remove(pattern = custom_stopwords) %>% 
 dfm() %>% 
 quanteda::dfm_group(partoldal)

result_keyness <- quanteda.textstats::textstat_keyness(dfm_keyness, target = "jobb")
quanteda.textplots::textplot_keyness(result_keyness, color = c("#484848", "#D0D0D0")) +
 xlim(c(-65, 65)) +
 theme(legend.position = c(0.9,0.1))

Ábra 5.4: A korpuszok legfontosabb kifejezései

A korpuszok legfontosabb kifejezései

Ha az egyes miniszterelnökök beszédeinek leggyakoribb kifejezéseit szeretnénk összehasonlítani, azt a textstat_frequency() függvény segítségével tehetjük meg, melynek bemenete a megtisztított és súlyozott dfm. Az összehasonlítás eredményét pedig a ggplot2 segítségével ábrázolhatjuk is (ld. 5.5. ábra). Majd ábránkat a plotly segítségével interaktívvá tehetjük.

dfm_weighted <- corpus_mineln %>%
 tokens(
  remove_punct = TRUE, 
  remove_symbols = TRUE, 
  remove_numbers = TRUE
  ) %>%
 tokens_tolower() %>% 
 tokens_wordstem(language = "hungarian") %>% 
 tokens_remove(pattern = custom_stopwords) %>% 
 dfm() %>% 
 dfm_weight(scheme = "prop")

freq_weight <- textstat_frequency(dfm_weighted, n = 5, groups = pm)
data_df <- ggplot(data = freq_weight, aes(x = nrow(freq_weight):1, y = frequency)) +
 geom_point() +
 facet_wrap(~ group, scales = "free", ncol = 1) +
 theme(panel.spacing = unit(1, "lines"))+
 coord_flip() +
 scale_x_continuous(
  breaks = nrow(freq_weight):1,
  labels = freq_weight$feature
 ) +
 labs(
  x = NULL, 
  y = "Relatív szófrekvencia"
  )

ggplotly(data_df, height = 1000, tooltip = "frequency")

Ábra 5.5: Leggyakoribb kifejezések a miniszterelnöki beszédekben

Mivel a szövegösszehasonlítás egy komplex kutatási feladat, a témával bőbben is foglalkozunk a Szövegösszhasonlítás fejezetben.

5.5 A kulcsszavak kontextusa

Arra is lehetőségünk van, hogy egyes kulcszavakat a korpuszon belül szövegkörnyezetükben vizsgáljunk meg. Ehhez a kwic() függvényt használjuk, az argumentumok között a pattern = kifejezés után megadva azt a szót, amelyet vizsgálni szeretnénk, a window = után pedig megadhatjuk, hogy az adott szó hány szavas környezetére vagyunk kíváncsiak.

corpus_mineln %>% 
 tokens() %>% 
 quanteda::kwic(
  pattern = "válság*", 
  valuetype = "glob",
  window = 3, 
  case_insensitive = TRUE
  ) %>%
 head(5)
#> Keyword-in-context with 5 matches.                                                    
#> [antall_jozsef_1990, 1167]           Átfogó és mély | válságba  | süllyedtünk a nyolcvanas
#> [antall_jozsef_1990, 1283]         kell hárítanunk a | válságot  | , de csakis       
#> [antall_jozsef_1990, 2772]       és a lakásgazdálkodás | válságos  | helyzetbe került.    
#> [antall_jozsef_1990, 5226]     gazdaság egészét juttatta | válságba  | , és amellyel      
#> [antall_jozsef_1990, 5286] gazdaság reménytelenül eladósodott | válsággócai | ellen. A

 1. A beszédeket a Hungarian Comparative Agendas Project miniszterelnöki beszéd korpuszából válogattuk: https://cap.tk.hu/vegrehajto↩︎

 2. A lambda leírása megtalálható itt: https://quanteda.io/reference/textstat_collocations.html↩︎

 3. A különböző indexek leírása és képlete megtalálható az alábbi linken: https://quanteda.io/reference/textstat_lexdiv.html↩︎

 4. (Schütze, Manning, and Raghavan 2008)↩︎

 5. Olyan ábra, amely hasonlóságaik vagy különbségeik alapján csoportosított objektumok összefüggéseit mutatja meg.↩︎